Zostań Ambasadorem Sprawiedliwości w Obywatelskim Monitoringu Sądów

Wspólnie z Fundacją Court Watch Polska, zapraszamy na szkolenie “Obywatelski Monitoring Sądów”, które odbędzie się 9 grudnia od godz. 15.00 do godz. 16.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.

Szkolenie przygotuje uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.

Szkolenie dostępne jest dla wszystkich, choć obserwatorami rozpraw mogą być tylko osoby pełnoletnie. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa, administracji i kierunków społecznych, np. socjologii.

W zależności od audytorium poruszone będą następujące kwestie:

  • Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch
  • Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
  • Ustrój sądownictwa w Polsce
  • Prawa obywatela przed sądem
  • Praktyka przebiegu rozprawy sądowej
  • Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz
  • Metodologia obserwacji rozpraw sądowych
  • Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu “Ambasadorzy Sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS i projektu „Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się mailowo: cop.katowice@gmail.com bądź telefonicznie pod nr tel. 32 258-88-56

logo FCWP (1)

Posted by | View Post | View Group

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na spotkanie PETYCJA – TWOJE PRAWO

6 września bieżącego roku weszła w życie ustawa o petycjach, uchwalona w 2014 roku. Ustawa określa zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji. Petycje mogą być składane przez obywateli, a także przez osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje pozarządowe. Adresatem petycji są wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki (na przykład ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych.

Czy wiecie czym jest petycja? Czy jesteście przygotowani do jej złożenia lub rozpatrzenia? Czy znacie wymogi, jakie nakłada ustawa na obywateli składających petycję i na samorządy w zakresie jej rozpatrzenia?

Jeżeli nie, to zapraszamy na spotkanie prezentujące w przystępnej formie najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach oraz wskazówki dotyczące tego, jak się przygotować do ich stosowania. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do samorządów terytorialnych, które będą jednym z głównych adresatów petycji oraz do organizacji pozarządowych, które mogą pomagać obywatelom przygotowywać i składać petycje.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2015 roku, w godzinach od godz. 14.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209.

Organizatorem spotkania jest Centrum Organizacji Pozarządowych – Młyńska 5 we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Spotkanie jest organizowane w ramach kampanii „” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”.

Spotkanie poprowadzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych. Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne i gadżety promujące petycje.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na spotkanie zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz, jeśli to możliwe dane reprezentowanej przez niego instytucji lub organizacji. Zgłoszenie prosimy przesłać e-mailem na adres: cop.katowice@gmail.com, najpóźniej do dnia 8 grudnia br.

logotyp_maly_centrum_biale_tlo

Posted by | View Post | View Group

Jak pomóc, aby nie zaszkodzić- kampania 1%

Chcąc dobrze przygotować działania Inkubatora Społecznej Aktywności i promować wśród mieszkańców ideę przekazywania 1% podatku na rzecz katowickich organizacji pożytku publicznego, zapraszamy Państwa na spotkanie w trakcie którego wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Katowice zastanowimy się nad kampanią „1%” na 2015 rok.
Chcemy skorzystać z Waszego bogatego doświadczenia, a także zaproponować nowe narzędzia do wykorzystania w trakcie Kampanii. Przedyskutujemy podejmowane przez Nas działania z działaniami Miasta i skonfrontować z Waszymi oczekiwaniami – Czyli jak pomóc, aby nie zaszkodzić.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 14 października o godz. 16.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności.

Posted by | View Post | View Group

WTZ UNIKAT w Galerii Aktywnych

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wernisaż podopiecznych Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych „UNIKAT”, który odbędzie się już w najbliższy wtorek, 30 września o godz. 17.00 w Galerii Aktywnych przy ul. Młyńskiej 5.

Głównym celem Stowarzyszenia UNIKAT jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzyliśmy placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 30 podopiecznych w 6 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej oraz wspomagania rozwoju. W swej codziennej pracy poszukują odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych intelektualnie we wspólnym świecie. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej. Tworzą skuteczny system wsparcia uczestników w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo swą obecność zaznaczają, poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania.

Bardzo będzie Nam miło gościć Państwa na wernisażu.

Irena Kowalska-Drygała

Posted by | View Post | View Group

Spotkanie informacyjne PFRON

Wspólnie z Urzędem Miasta Katowice zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące współpracy finansowej organizacji pozarządowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które odbędzie się 25 września br. w godz. od 15.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4, sala sesyjna pok. 209.

Prowadząca – pani Gabriela Knapik – przedstawiciel Oddziału Śląskiego PFRON przybliży możliwości realizacji zadań finansowanych w ramach PFRON i przygotowaniach konkursowych na 2015 rok, oraz wytłumaczy w jaki sposób funkcjonuje System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie się do 22 września br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Posted by | View Post | View Group

Umowa użyczenia – prawa do korzystania z adresu rejestrowego w Inkubatorze Społecznej Aktywności

482458_549314105101313_182508299_nUmowa użyczenie nr: 1/……./ISA/2014
zawarta w dniu: 2014-07-28 w Katowicach,
pomiędzy: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
KRS: 0000003897, NIP: 6341416615, REGON: 273042395
z siedzibą w Katowicach, 40-047, ul. Kościuszki 70/1,
reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Hołyńskiego – Członka Zarządu
2. Andrzeja Michalika – Członka Zarządu
zwanym dalej Użyczającym,
a:
…………………………………………………………………………
KRS: …………………, NIP: …………………, REGON: …………………,
…………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
zwanym dalej Korzystającym,

§ 1
1. Użyczający oświadcza, że posiada na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem Katowice prawo do użytkowania lokalu o powierzchni 56,04 m2 usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach składającego się z 3 pomieszczeń i wc .
2. Użyczający oświadcza, że uzyskał zgodę Prezydenta Miasta na zarejestrowanie siedziby Korzystającego i zawarcie niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.

§ 2
Użyczający udostępnia Korzystającemu prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu opisanego w § 1 na zasadach określonych w Regulaminie Inkubatora Społecznej Aktywności działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zwanego dalej Regulaminem, który stanowi załącznik do umowy.
W szczególności użyczający udostępnia Korzystającemu jedną zamykaną szufladę dla celów dokumentacji i kore­spondencji. Za odbiór korespondencji odpowiedzialny jest Korzystający, dotyczy to w szczególności korespondencji poleconej do której odbioru Użyczający nie ma uprawnień.
§ 3
Korzystający oświadcza, że będzie używał przedmiotu umowy wyłącznie w celu uzyskania adresu rejestrowego i korespondencyjnego oraz korzystania z innych usług Inkubatora na zasadach określonych w Regulaminie i nie będzie prowadził w tym lokalu działalności gospodarczej.

§ 4
Korzystający przyjmuje odpowiedzialność materialną za sprzęt i lokal udostępniony w ramach oferty Inkubatora i zobowiązuje się do:
używania sprzętu/lokalu w celach związanych z działalnością statutową Korzystającego;
zwrotu powierzonego sprzętu/lokalu w stanie nieuszkodzonym;
z razie uszkodzenia lub utraty zobowiązuje się do pokrycia wszelkich rzeczywistych strat poprzez naprawę, odkupienie lub przekazanie równowartości zniszczonego mienia;
nieinstalowania i nieużywania oprogramowania, którego Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST nie ma prawa używać np. z powodu braku wymaganych licencji;
w przypadku kontroli odpowiedniej jednostki kontrolującej i wykrycia nieprawidłowości związanej z zainstalowanym przez Korzystającego programem, Użyczający ma prawo obciążyć Korzystającego odszkodowaniem finansowym w wysokości wyrządzonej szkody.

§ 5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach nie przewidzianych w umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
1. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2014 z możliwością przedłużenia umowy pod warunkiem dalszej realizacji projektu „Inkubator Społecznej Aktywności” przez Użyczającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron oraz jednym dla Inkubatora Społecznej Aktywności.

Załącznik – Regulamin Inkubatora Społecznej Aktywności.

Użyczający

…………………,

Korzystający

………………….

umowa użyczenia adresu plik pdf

umowa użyczenia adresu plik odt

Posted by | View Post | View Group

Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach

logo_COP

Regulamin Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
§ 1. Beneficjenci
1. Ze wsparcia Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) mogą korzystać osoby – zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg.Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie miasta Katowice lub działających na rzecz mieszkańców Katowic, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Katowicach;
2. Z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych określonej w paragrafie drugim organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej i po podpisaniu Porozumienia o współpracy;
3. Beneficjenci korzystający z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przestrzegają zasad równego traktowania jak również art 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Oferta
1. Oferta COP obejmuje: dostęp do komputera z połączeniem do sieci internetowej, kserokopiarki, telefonu, literatury o tematyce dotyczącej trzeciego sektora, dostęp do galerii wystawowej, dostęp do usług szkoleniowo-doradczych, możliwość wykorzystania pomieszczeń, udostępniania adresu na siedzibę organizacji;
2. Możliwość wykorzystania pomieszczenia na spotkania istnieje pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania do pracownika Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na minimum jednego dnia przed planowaną datą korzystania z pomieszczenia oraz pod warunkiem, że z pomieszczenia nie korzysta już inna organizacja;
3. Udostępnianie pomieszczenia na spotkania podczas godzin pracy COP. Korzystanie z pomieszczeń poza godzinami pracy jest możliwe w indywidualnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu;
4. W przypadku, gdy liczba Beneficjentów zgłaszających chęć skorzystania z danej formy wsparcia, przekroczy możliwości techniczne Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, o pierwszeństwie skorzystania ze wsparcia będzie decydować kolejność zgłoszeń;
5. Oferta COP obejmuje nieodpłatne udostępnienie adresu rejestrowy na podstawie umowy użyczenia, w odosobnionych przypadkach konieczna będzie zgoda Urzędu Miasta Katowice.
6. Organizacje mające adres w Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymują zamykaną skrytkę dla swojej korespondencji. Wszelki odbiór korespondencji spoczywa na organizacji. Wszelkie spotkania związane z działalnością organizacji są udzielane na ogólnych warunkach udostępniania pomieszczeń.

§ 3. Dokumenty
1. Korzystanie z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych może nastąpić po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, co potwierdzane jest podpisem na odpowiednim dokumencie.
2. Beneficjent, przed skorzystaniem ze wsparcia, może być zobowiązany okazać pracownikowi Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dowód spełnienia wymogów określonych w paragrafie pierwszym (np. umowy o pracę, zlecenia, umowy o wolontariat, listy członków lub wolontariuszy danej organizacji podpisanej przez upoważnione do tego osoby, uchwały o przyjęciu w poczet członków danej organizacji itp.);
3. Odmowa podpisania oświadczenia lub nieudostępnienie dowodu spełnienia wymogów określonych w punkcie drugim – jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 4. Korzystanie
1. Dostęp do lokalu i sprzętu zapewnia pracownik Katowickiego Centrum Organizacji
2. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin oraz pozostawienia porządku w pomieszczeniach;
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach COP uprawniony jest do odwołania udostępnienia pomieszczenia i zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego poinformowania o tym Beneficjenta;
4. Beneficjent ma prawo odwołać zapotrzebowanie na udostępnienie pomieszczenia i zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym pracowników Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w okresie udostępnienia;
6. W pomieszczeniach Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, umieszczania znaków i napisów na terenie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych bez zgody pracowników, instalowania oprogramowania nie opartego na wolnych licencjach;
7. W przypadku awarii sprzętu lub problemów wynikających z obsługi urządzenia, Beneficjent ma obowiązek poinformować pracownika COP;
8. Beneficjenci są zobowiązani do: przestrzegania przepisów porządkowych i podporządkowania się zaleceniom pracowników COP, korzystania z poszanowaniem zasad gospodarności z ogólnodostępnych urządzeń, dbania o dobry stan udostępnionych składników majątku, należytego zabezpieczenia składników majątku po zakończeniu ich używania oraz zdania ich w stanie uporządkowanym i niepogorszonym, rozsądnej i oszczędnej gospodarki ogólnodostępnymi mediami (woda, prąd), przestrzegania przepisów właściwych dla obiektów użyteczności publicznej – w szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ;
9. Beneficjent przyjmuje odpowiedzialność materialną za sprzęt i lokal użyczony/udostępniony w ramach oferty COP i zobowiązuję się do:
– używania sprzętu/lokalu w celach związanych z działalnością statutową Organizacji;
– zwrotu powierzonego sprzętu/lokalu w stanie nieuszkodzonym;
– w razie uszkodzenia lub utraty zobowiązuje się do pokrycia wszelkich rzeczywistych strat poprzez naprawę, odkupienie lub przekazanie równowartości zniszczonego mienia (zwolnienie od obowiązku pokrycia straty obowiązuje tylko w zakresie w jakim Beneficjant udowodni że, niedobór lub uszkodzenia powstały nie z winy organizacji);
– nieinstalowania i nieużywania oprogramowania, którego Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST nie ma prawa używać np. z powodu braku wymaganych licencji;
– w przypadku kontroli odpowiedniej jednostki kontrolującej, oraz wykrycia nieprawidłowości związanej z zainstalowanym przez mnie programem bez licencji MOST ma prawo obciążyć Organizację odszkodowaniem finansowym w wysokości wyrządzonej szkody;
10. Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Beneficjentom, w związku z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w paragrafie drugim.
11. Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione przez Beneficjentów w udostępnionej nieruchomości;
12. Pracownicy mają prawo do usunięcia osób utrudniających funkcjonowanie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na podstawie własnej oceny sytuacji.

§ 5. Informacje dodatkowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku;
2. Niniejszy Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w siedzibie COP przy ulicy Młyńskiej 5 oraz Kopernika 14.
3. Nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych sprawuje
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.
4. Beneficjentom, którzy łamią postanowienia Regulaminu może być odmówiona możliwość dalszego korzystania ze wsparcia Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
5. Beneficjent COP wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie
www.cop.katowice.pl oraz w mediach społecznościowych COP-u.

 

Posted by | View Post | View Group