Konsultacje Regulaminu konkursu FIO na 2017 rok

Departament Pożytku Publicznego prowadzi właśnie konsultacje regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie którego zostaną ogłoszone konkursy w 2016 roku. Żeby zapoznać się ze zmianami oraz zebrać uwagi dotyczące zmian w regulaminie w dniu 14 kwietnia o godzinie 16.00 na ul. Młyńskiej 5 organizujemy spotkanie konsultacyjne.

Rok 2017 będzie czwartym rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2017 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mrpips.gov.pl, do 20 kwietnia 2016 r. na formularzu  lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016 r.
  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016 r.,

Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2016:

  1. Nabór ofert w Priorytecie 1.
  • Wyodrębnienie dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego,
  • W ramach komponentu regionalnego planowane są: niższe koszty obsługi, rozbudowanie partnerstw w ramach ofert oraz wsparcie dla obszarów o niższej aktywności obywatelskiej,
  • Wsparcie świadczone będzie przez Operatorów ze względu na temat planowanych działań, niezależnie od położenia geograficznego.

2. Wydłużenie możliwego czasu realizacji zadań do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie).

3. Nowe kryteria strategiczne.

4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe.

5. Zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych.

6. Nowe tematy w Komponencie Działań Systemowych

7. Wprowadzenie zapisu, iż Oferentów, którzy mają możliwość odzyskania podatku VAT, obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. VAT będzie dla tych podmiotów kosztem niekwalifikowalnym. Pozostałych Oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.

8. Zmiana w funkcjonowaniu III eksperta (ustalone są nowe przesłanki: rozbieżność w ocenach co najmniej 20 punktów oraz wyższa ocena co najmniej 89 punktów).

9. Większa swoboda w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów. Np. „W ramach jednej kategorii możliwe są przesunięcia wkładu własnego lub dotacji pomiędzy pozycjami.” oraz odnośnie kategorii III – „Możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków (z dotacji lub wkładu własnego) w tej kategorii do kategorii I”.

10. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (usunięcie pytań dotyczących kwestii horyzontalnej i celu głównego, dodanie pytania dotyczącego uwzględnienia przez projekt celu szczegółowego, zwiększenie punktacji za część „Zaangażowanie społeczności”).

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *