Umowa użyczenia – prawa do korzystania z adresu rejestrowego w Inkubatorze Społecznej Aktywności

482458_549314105101313_182508299_nUmowa użyczenie nr: 1/……./ISA/2014
zawarta w dniu: 2014-07-28 w Katowicach,
pomiędzy: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
KRS: 0000003897, NIP: 6341416615, REGON: 273042395
z siedzibą w Katowicach, 40-047, ul. Kościuszki 70/1,
reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Hołyńskiego – Członka Zarządu
2. Andrzeja Michalika – Członka Zarządu
zwanym dalej Użyczającym,
a:
…………………………………………………………………………
KRS: …………………, NIP: …………………, REGON: …………………,
…………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
zwanym dalej Korzystającym,

§ 1
1. Użyczający oświadcza, że posiada na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem Katowice prawo do użytkowania lokalu o powierzchni 56,04 m2 usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach składającego się z 3 pomieszczeń i wc .
2. Użyczający oświadcza, że uzyskał zgodę Prezydenta Miasta na zarejestrowanie siedziby Korzystającego i zawarcie niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.

§ 2
Użyczający udostępnia Korzystającemu prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu opisanego w § 1 na zasadach określonych w Regulaminie Inkubatora Społecznej Aktywności działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zwanego dalej Regulaminem, który stanowi załącznik do umowy.
W szczególności użyczający udostępnia Korzystającemu jedną zamykaną szufladę dla celów dokumentacji i kore­spondencji. Za odbiór korespondencji odpowiedzialny jest Korzystający, dotyczy to w szczególności korespondencji poleconej do której odbioru Użyczający nie ma uprawnień.
§ 3
Korzystający oświadcza, że będzie używał przedmiotu umowy wyłącznie w celu uzyskania adresu rejestrowego i korespondencyjnego oraz korzystania z innych usług Inkubatora na zasadach określonych w Regulaminie i nie będzie prowadził w tym lokalu działalności gospodarczej.

§ 4
Korzystający przyjmuje odpowiedzialność materialną za sprzęt i lokal udostępniony w ramach oferty Inkubatora i zobowiązuje się do:
używania sprzętu/lokalu w celach związanych z działalnością statutową Korzystającego;
zwrotu powierzonego sprzętu/lokalu w stanie nieuszkodzonym;
z razie uszkodzenia lub utraty zobowiązuje się do pokrycia wszelkich rzeczywistych strat poprzez naprawę, odkupienie lub przekazanie równowartości zniszczonego mienia;
nieinstalowania i nieużywania oprogramowania, którego Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST nie ma prawa używać np. z powodu braku wymaganych licencji;
w przypadku kontroli odpowiedniej jednostki kontrolującej i wykrycia nieprawidłowości związanej z zainstalowanym przez Korzystającego programem, Użyczający ma prawo obciążyć Korzystającego odszkodowaniem finansowym w wysokości wyrządzonej szkody.

§ 5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach nie przewidzianych w umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
1. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2014 z możliwością przedłużenia umowy pod warunkiem dalszej realizacji projektu „Inkubator Społecznej Aktywności” przez Użyczającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron oraz jednym dla Inkubatora Społecznej Aktywności.

Załącznik – Regulamin Inkubatora Społecznej Aktywności.

Użyczający

…………………,

Korzystający

………………….

umowa użyczenia adresu plik pdf

umowa użyczenia adresu plik odt

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *