Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach

logo_COP

Regulamin Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
§ 1. Beneficjenci
1. Ze wsparcia Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) mogą korzystać osoby –
zwane dalej „Beneficjentami”: pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych (wg.Art. 3 ust. 2 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających swoją siedzibę na terenie miasta Katowice lub działających na rzecz mieszkańców Katowic, oraz także korzystać osoby fizyczne – w zakresie tematyki dotyczącej działalności sektora pozarządowego w Katowicach;
2. Z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych określonej w paragrafie drugim
organizacje pozarządowe skorzystać mogą w zakresie swojej działalności statutowej i po podpisaniu
Porozumienia współpracy;
3. Beneficjenci korzystający z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przestrzegają zasad równego traktowania jak również art 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Oferta
1. Oferta COP obejmuje: dostęp do komputera z połączeniem do sieci internetowej, kserokopiarki,
telefonu, literatury o tematyce dotyczącej trzeciego sektora, dostęp do galerii wystawowej, dostęp do usług szkoleniowo-doradczych, możliwość wykorzystania pomieszczeń, udostępniania adresu na siedzibę organizacji;
2. Możliwość wykorzystania pomieszczenia na spotkania istnieje pod warunkiem zgłoszenia
zapotrzebowania do pracownika Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na minimum
jednego dnia przed planowaną datą korzystania z pomieszczenia oraz pod warunkiem, że z
pomieszczenia nie korzysta już inna organizacja;
3. Udostępnianie pomieszczenia na spotkania podczas godzin pracy COP. Korzystanie z pomieszczeń poza godzinami pracy jest możliwe w indywidualnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu;
4. W przypadku, gdy liczba Beneficjentów zgłaszających chęć skorzystania z danej formy wsparcia,
przekroczy możliwości techniczne Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, o
pierwszeństwie skorzystania ze wsparcia będzie decydować kolejność zgłoszeń;
5. Oferta COP obejmuje nieodpłatne udostępnienie adresu rejestrowy na podstawie umowy
użyczenia, w odosobnionych przypadkach konieczna będzie zgoda Urzędu Miasta Katowice.
6. Organizacje mające adres w Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymują
zamykaną skrytkę dla swojej korespondencji. Wszelki odbiór korespondencji spoczywa na organizacji. Wszelkie spotkania związane z działalnością organizacji są udzielane na ogólnych warunkach udostępniania pomieszczeń.

§ 3. Dokumenty
1. Korzystanie z oferty Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych może nastąpić po
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, co potwierdzane jest podpisem na odpowiednim dokumencie.
2. Beneficjent, przed skorzystaniem ze wsparcia, może być zobowiązany okazać pracownikowi
Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dowód spełnienia wymogów określonych w
paragrafie pierwszym (np. umowy o pracę, zlecenia, umowy o wolontariat, listy członków lub
wolontariuszy danej organizacji podpisanej przez upoważnione do tego osoby, uchwały o przyjęciu w
poczet członków danej organizacji itp.);
3. Odmowa podpisania oświadczenia, lub nie udostępnienie dowodu spełnienia wymogów
określonych w punkcie drugim – jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z
Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 4. Korzystanie
1. Dostęp do lokalu i sprzętu zapewniają pracownik Katowickiego Centrum Organizacji
2. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin oraz pozostawienia porządkuw
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach COP uprawniony jest do odwołania udostępnienia
pomieszczenia i zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego poinformowania o tym
4. Beneficjent ma prawo odwołać zapotrzebowanie na udostępnienie pomieszczenia i zobowiązana
jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym pracowników Katowickiego Centrum Organizacji
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w okresie udostępnienia
6. W pomieszczeniach Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, umieszczania znaków i napisów na terenie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych bez zgody pracowników, instalowania oprogramowania nie opartego na wolnych licencjach;
7. W przypadku awarii sprzętu lub problemów wynikających z obsługi urządzenia, Beneficjent ma
obowiązek poinformować pracownika COP;
8. Beneficjenci są zobowiązani do: przestrzegania przepisów porządkowych i podporządkowania się
zaleceniom pracowników COP, korzystania z poszanowaniem zasad gospodarności z
ogólnodostępnych urządzeń, dbania o dobry stan udostępnionych składników majątku, należytego
zabezpieczenia składników majątku po zakończeniu ich używania oraz zdania ich w stanie
uporządkowanym i niepogorszonym, rozsądnej i oszczędnej gospodarki ogólnodostępnymi mediami
(woda, prąd), przestrzegania przepisów właściwych dla obiektów użyteczności publicznej – w
szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ;
9. Beneficjent przyjmuje odpowiedzialność materialną za sprzęt i lokal użyczony/udostępniony w
ramach oferty COP i zobowiązuję się do:
– używania sprzętu/lokalu w celach związanych z działalnością statutową Organizacji;
– Zwrotu powierzonego sprzętu/lokalu w stanie nieuszkodzonym;
– W razie uszkodzenia lub utraty zobowiązuje się do pokrycia wszelkich rzeczywistych strat
poprzez naprawę, odkupienie lub przekazanie równowartości zniszczonego mienia (zwolnienie
od obowiązku pokrycia straty obowiązuje tylko w zakresie w jakim Beneficjant udowodni że,
niedobór lub uszkodzenia powstały nie z winy organizacji);
– Nieinstalowania i nieużywania oprogramowania, którego Stowarzyszenie Wspierania
Organizacji Pozarządowych MOST nie ma prawa używać np. z powodu braku wymaganych
– W przypadku kontroli odpowiedniej jednostki kontrolującej, oraz wykrycia nieprawidłowości
związanej z zainstalowanym przez mnie programem bez licencji MOST ma prawo obciążyć
Organizację odszkodowaniem finansowym w wysokości wyrządzonej szkody;
10. Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone Beneficjentom, w związku z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w paragrafie drugim.
11. Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz
przedmioty wartościowe pozostawione przez Beneficjentów w udostępnionej nieruchomości;
12. Pracownicy mają prawo do usunięcia osób utrudniających funkcjonowanie Katowickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych na podstawie własnej oceny sytuacji.

§ 5. Informacje dodatkowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku;
2. Niniejszy Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Katowickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz w siedzibie COP przy ulicy Młyńskiej 5 oraz Kopernika 14.
3. Nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych sprawuje
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.
4. Beneficjentom, którzy łamią postanowienia Regulaminu może być odmówiona możliwość dalszego korzystania ze wsparcia Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
5. Beneficjent COP wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie
www.cop.katowice.pl oraz w mediach społecznościowych COP-u.

 

Posted by | View Post | View Group

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *